Jednotlivé úrovne

Starter

Prvý level-Starter. Jazyk som sa ešte nikdy neučil, nemám žiadne základy. Chcem ísť úplne od začiatku. Študent sa učí základnu slovnú zásobu a gramatiku, zoznamuje sa s anglickou výslovnosťou. Učí sa odpovedať na bežné otázky ( meno, vek, práca, rodina, hobby ).

Elementary A1

Druhý level-Elementary A1. Viem predstaviť seba a iných, dokážem sa spýtať a odpovedať na základné otázky o osobných údajoch, ľuďoch, ktorých poznám a veciach, ktoré mám. Viem jednoducho reagovať v komunikácii za predpokladu, že človek, s ktorým sa rozprávam, hovorí pomaly, zrozumiteľne, a je ochotný mi pomôcť. Dokážem používať jazyk k uspokojeniiu základných potrieb (opýtať sa na cestu, kúpiť si jedlo), dokážem klásť jednoduché otázky.

Pre-Intermediate A2

Druhý level-PreIntermediate A2. Hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokážem používať jednoduché súvetia). Slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje. Po skončení daného levelu som pripravený na skúšku KET ( Key English Test ). Skúška je vhodná ako motivácia pre deti a dospievajúcich. Na danú skúku som pripravený približne po jednom roku štúdia angličtiny.

Intermediate B1

Rozumiem základným bodom prejavu, s ktorým sa bežne stretávam v práci, v škole a pri oddychu. Viem si poradiť vo väčšine situácií, ktoré môžu vzniknúť počas cestovania. Viem vytovriť jednoduchý text na známe a blízke témy. Viem opísať svoje zážitky, udalosti, sny , nádeje a túžby. Viem jednoducho odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. Rozlišujem formálny a neformálny jazyk. Som pripravený na skúšku PET (Preliminary Englist Test / PET for school ). Učím sa cudzí jazyk približne 2 roky. Táto skúška PET je na Slovensku uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky z anglického jazyka (nižšia úroveň maturitnej skúšky B1)

Upper - Intermediate B2

Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo, takže môžem bez veľkých zábran komunikovať aj s "Native speakerom" (človekom, ktorémuje daný jazyk materinský). Viem vytvoriť zrozumiteľný podrobný text na množstvo tém a viem vysvetliť svoje stanovisko k problematike s vymenovaním výhod, a nevýhod viacerých možností. Som pripravený na skúšku FCE (First Certificate) - malá štátna skúška z anglického jazyka. Táto skúška je uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky z anglického jazyka - vyššia úroveň B2.

Advanced C1

Rozumiem širokej škále rôznych dlhších textov a viem rozpoznať aj implicitný význam. Viem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez dlhšieho hľadania vhodných výrazov. Viem flexibilne a obratne používať jazyk na spoločenské, akademické a profesionálne účely. Viem vytvoriť štrukturovaný podrobný text na koplexne témy a aktívne pri tom používam rôzne formy organizácie textu a logické konektory. Táto úroveň nadväzuje na skúšku CAE ( Certificate in Advanced English ), ktorá je pre kandidátov ovládajúcich angličtinu na advanced úrovni.

Proficient C2

Bez problémov rozumiem všetkého čítanému i počutému. Viem zhrnuť informácie z rôznych hovorených i písaných zdrojov a prerozprávať postoje do ucelenej prezentácie. Viem sa vyjadriť spontánne, veľmi plynulo a presne, rozlíšujuc významové odtienky, dokonca aj v komplexných situáciach. Je možné vykonať skúšku CPE ( Certificate in Proficient English. )